Privacy

Privacy

Hoe komen persoonsgegevens in ons bezit?

De gegevens komen in het bezit van de Euro City Run-organisatie door een online contactformulier in te vullen en daarvoor tevens de toestemming te geven. Ook kan het zijn dat dergelijke gegevens via mail of telefonisch worden opgevraagd/bezorgd.

Wie heeft toegang tot de gegevens, hoe worden ze verwerkt en waarvoor worden ze gebruikt?

Enkel de beheerder van de Euro City Run-website heeft toegang tot deze gegevens. Derden krijgen in principe geen directe toegang tot deze gegevens.

De beheerder van de Euro City Run-website behoudt zich evenwel het recht voor om bepaalde overheidsinstellingen toegang (direct of indirect) tot de gegevens te bieden wanneer hiervoor de nodige legitimiteit bestaat. Zo kan deze bijvoorbeeld politiediensten toegang bieden tot de gegevens voor zover zij optreden binnen hun wettelijke opdracht van opsporing en vervolging van misdrijven. De beheerder kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, aan de geschillenbeslechtingsinstelling met het oog op het voeren van een geschil.

De verwerking gebeurt uitsluitend in functie van de door Euro City Run aangeboden diensten. Uw persoonlijke informatie blijft echter steeds vertrouwelijk en zal niet ter beschikking van derden worden gesteld, tenzij we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

E-mailadressen worden ook gebruikt, na het geven van uw toestemming via een opt-in/aanvinken bij inschrijving, om u op de hoogte te brengen van nieuws.

Welke gegevens worden bijgehouden?

De Euro City Run-organisatie verwerkt enkel de contactgegevens (zoals: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de gegevens van de klant) die nodig zijn om u te contacteren of te informeren.

Hoelang worden de gegevens bijgehouden?

Gegevens worden bijgehouden tot 1 week na het slotevent van Zondag 2/10/’22, tenzij gevraagd wordt om alle gegevens te verwijderen (u heeft het recht om vergeten te worden.

Hoe kunnen incorrecte gegevens gecorrigeerd worden?

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te laten brengen aan uw gegevens indien deze foutief zijn. Deze kunnen te allen tijde opgevraagd worden aan de Euro City Run-organisatie.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd. Indien gewenst, kan u dus op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit de verwerking die wij hebben aangelegd. Het volstaat een e-mail te versturen naar ons email adres met duidelijke vermelding van naam en email adres, om de schrapping te bekomen. Bij de opvraging van de gegevens wordt de identiteit van de persoon steeds nagevraagd, zodat gegevens niet zomaar doorgegeven worden aan eender wie.